9th BBB v Holland Hall 1.14.199th BBB v Metro 1.22.199th BBB v Metro 11.29.189th BBB v Tahl Seq 1.28.199th GBB v Cascia 1.7.199th GBB v Owasso 1.16.199th GBB v Tqhl Seq 1.28.19HoCo - Basketball 2019JV_BBB v Cascia 2.12.19JV_BBB v Cascia 12.8.18JV_BBB v Holland Hall 1.15.19JV_BBB v Metro 1.22.19JV_BBB v Metro 1.26.19JV_BBB v Oologah 1.25.19JV_BBB v Regent 1.29.19JV_BBB v Rejoice 2.1.19JV_BBB v Rejoice 12.14.19JV_BBB v Seq Tahl 2.5.19JV_BBB v Victory 1.18.19JV_BBB v Victory 2.4.19JV_BBB vs Holland Hall 2.8.19JV_GBB v Cascia 2.12.19JV_GBB v Sequoyah Tahl 2.5.19JV_GBB v Victory 1.18.19JV_GBB v Victory 2.4.19Sr Night Basketball 2019V_BBB v Bishop Kelly 1.24.19V_BBB v Cascia 2.12.19V_BBB v Cascia 12.4.18V_BBB v CCS 1.26.19V_BBB v Central 2.21.19V_BBB v Douglas 2.23.19 Area TourneyV_BBB v Douglas Area 2.23.19V_BBB v Holland Hall HoCo 2.8.19V_BBB v John Marshall 3.1.19V_BBB v Metro 1.22.19V_BBB v Regent 1.29.19V_BBB v Rejoice 2.1.19V_BBB v Rejoice 12.14.19V_BBB v Stigler Districts 2.15.19V_BBB v Tahl Sequoyah 2.5.19V_BBB v Tulsa Central 3.2.19V_BBB v Victory 1.18.19V_BBB v Victory 2.4.19V_BBB v Wagoner 1.11.19V_BBB. v Trinity 1.25.19V_GBB Districts 2.23.19V_GBB v Cascia 2.12.19V_GBB v Holland Hall 2.8.19V_GBB v Metro 1.22.19V_GBB v Metro 1.26.19V_GBB v Muldrow 2.21.19V_GBB v Oologah 1.10.19V_GBB v Oologah 1.25.19V_GBB v Regent 1.29.19V_GBB v Stigler Districts 2.15.19V_GBB v Tahl Seq 2.5.19V_GBB v Victory 1.18.19V_GBB v Victory 2.4.19V_GBB v Wagoner 1.12.19V_GBB v Wagoner 2.22.19V_GBB v Webster 1.24.19