LCS VB JV Tourney 9.29.18LCS VB v Holland Hall JV-Varsity 8.14.18LCS VB v Shawnee 9-JV-Varsity 8.7.18